TLE bg

Bệnh viện

Bệnh viện 108 – Hà Nội

benh vien 108

 

Loại thang Đặc tính kỹ thuật  Số lượng
Model Specification Quantity
Nexiez MR 1600-90-11S/O 2
Nexiez MR 1600-90-12S/O 1
Nexiez MR 1600-105-11S/O 2
Nexiez MR 1600-120-11S/O 2
Nexiez MR 1600-150-23S/O 6
Nexiez MR 1600-120-23S/O 4
Nexiez MR 1600-150-24S/O 2
Nexiez MRL 1600-105-13S/O 2
ZJ-SE S1000 S1000 – 30 độ – HE = 5500  4
ZJ-SE S1000 S1000 – 30 độ – HE = 6000  2
ZJ-SE S1000 S1000 – 30 độ – HE = 5000  2
ZJ-SE S1000 S1000 – 30 độ – HE = 4500  2