TLE bg

Bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên

benh_vien_phuc_yen

Địa chỉ: Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Năm thực hiện: 2016

Số lượng: 7 thang máy Nexiez MR