TLE bg

Tòa nhà hỗn hợp

CTM Building – 139 Cầu Giấy, Hà Nội

139 Cau Giay

Elevator No. Số lượng Model
P1-P5 5 Nexiez MR
E1-E4 4 ZJ-SE