TLE bg

Khách sạn

Nhà khách La Thành – Hà Nội

Nha khach La Thanh

 

Elevator No. Số lượng Model
P1-P3 3 Nexiez MR
P4 1 Nexiez MR
P5 1 Nexiez MRL
E1-E6 6 ZJ-SE