TLE bg

Nhà máy

Nhà máy Thủy Điện Bản Chát

thuy dien ban chat

Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam

Năm thực hiện: 2012

Số lượng: 2 thang Nexiez MR