TLE bg

Tòa nhà hỗn hợp

The Legend – Thanh Xuân, Hà Nội

The Legend

Địa chỉ: 109 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN

Năm thực hiện: 2017

Số lượng:

  • 10 thang máy Nexiez MR
  • 2 thang máy Nexiez MRL