TLE bg

Trường học

Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, Hồ Chí Minh

Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, HCM

Năm thực hiện: 2014

Số lượng: 6 thang máy Nexiez MR