Search
en

Thang bệnh viện Nexiez MR Hospital

Use Thang bệnh viện
Rate capacity 750-1000
No. of persons 11-15
Rate speed (m/sec) 60-105
Maximum no. of stops 30
Maximum travel (m) 90
Thang có phòng máy. Dành cho tòa nhà bệnh viện.