Search
en

Nhà ở - Khu Z756 (HaDo Centrosa Garden)

Địa chỉ: số 200 đường 3/2 phường 12 quận 10 thành phố HCM

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 25 thang Nexiez MR, 2 thang Nexiez MRL