Search
en

Tháp Sky City (Sky City Tower) – Hà Nội

 

Elevator No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P2 4 Nexway S AP 1150 14 150 23
P3 1 Nexway S AP 1350 20 150 24
P4-P7 4 Nexway S AP 1050 14 150 34
P8 1 Nexway S AP 1350 20 150 35
P9-P11 3 Elenessa AP 1050 14 150 13
Năm hoàn thiện 2010
Year of Completion