Search
en

Khách sạn MIPEC Nha Trang

30/01/2018

mipec-nha-trang

Địa chỉ: Nha Trang

Năm thực hiện: 2016

Số lượng:

  • 5 thang máy Nexiez MR
  • 3 thang máy Nexiez MRL

Tốc độ cao nhất: 150 mpm

Điểm dừng cao nhất: 27 S/O